Coollector 4.14.7

Coollector 4.14.7

Coollector – 26MB – Freeware –
ra khỏi 5 phiếu
4 Stars User Rating
Coollector is a great tool, a piece of software like no other and child-play to use.
Coollector is the mix between an encyclopedia of movies, a video collection manager (owned DVD, VHS, etc...) and a store catalog. All tightly combined! Coollector allows you to personalize its huge encyclopedia of movies & series.
Coollector also includes a database of existing videos, with prices updated daily.

Tổng quan

Coollector là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Coollector.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Coollector là 4.14.7, phát hành vào ngày 19/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Coollector đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 26MB.

Người sử dụng của Coollector đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Coollector!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Coollector cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản